Sponsring och stöd

Eftersom vi verkar i en liten region är det extra viktigt för oss att så långt som möjligt stötta och värna om det lokala samhället och närmiljön. Förutom att i så stor utsträckning som möjligt välja lokala samarbetspartners sponsrar vi främst några initiativ som gynnar det lokala samhället och närmiljön. Verksamheterna som stöds skall i huvudsak vara icke vinstdrivande och ha hög etik och moral, t.ex.:

  • Bred och icke uteslutande ungdomsverksamhet som gynnar ungdomars utveckling och framtida möjligheter
  • Verksamheter som syftar till att värna miljön
  • Verksamheter som stödjer sjuka, socialt utsatta eller på annat sätt missgynnade individer
  • Lokal verksamhet som gynnar utvecklingen av den region som Contura Steel verkar i

Exempel på verksamheter som vi nu stödjer är:

Stiftelsen Aktiv Skola vill bidra för att skapa en bättre skola i Sverige. Man har valt att fokuserar på områden droger, gromning, hälsa, miljö och mobbing och erbjuder skolor kostnadsfritt utbildningsmaterial som berör dessa ämnen.

 

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge drivs med syftet att förhindra gromning och sexuella övergrepp på barn genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

 

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

 

 Mörrum Hockey. Det lokala hockeylaget som har en stor ungdomsverksamhet

 

 

Vi stödjer också Mörrumsåns vattenråd som består av kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar, fastighetsägare samt allmänhet. Vattenrådet har en rådgivande och samordnande funktion och föreningen har till uppgift att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Mörrumsåns avrinningsområde. Vattenrådet ansvarar för vattenprovtagning som genomförs i recipientkontrollprogrammet.